Kavala law office, kavala lawyers G.G. Law Office in Kavala

We are here to help You!

Απόφαση με αριθμό 42/2003 ΠΠΡ ΚΑΒ

42/2003 ΠΠΡ ΚΑΒ (322794)

Εργατικές διαφορές. Διαγωνισμός χωρίς εξετάσεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΟΤΑ. Σύναψη συμβάσεων εργασίας αναδρομικά από την παράνομη άρνηση του Δήμου και υπερημερία αυτού ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών των εναγόντων.

Aριθμός απόφασης: 42/2003908/Τ.Π. 61/2002

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές **, Πρόεδρο Πρωτοδικών, **, και **, Πρωτοδίκη, Εισηγήτρια.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στην Καβάλα, την 1η Νοεμβρίου 2002 για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: **. Καβάλας που εδρεύει στη Ν. Πέραμο Καβάλας και εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριοαπό τον πληρεξούσιο δικηγόρο του **.

ΤΩΝ ΕΦΕΣIΒΛΗΤΩΝ - ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: **., κατοίκου Ν. Περάμου Καβάλας 2. **κατοίκου Ελαιοχωρίου Καβάλας, 3. ** κατοίκου Ελευθερών Καβάλας οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Γιαγκουδάκη.

Οι ενάγοντες άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Παγγαίου την από 13-8-2001 αγωγή (αρίθμ εκθ καταθ. 128/2001) αγωγή. επί της οποίας εκδόθηκε η αριθ. 1/2002 οριστική απόφαση.

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε η από 4-3-2002 (αριθ. Καταθ. 2/2002) έφεση, η οποία κατατέθηκε για συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο με την αριθ. 61/2002 έκθεση κατάθεσης δικογράφου.

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ` αριθμ. 1/2002 απόφασης του Ειρηνοδικείου Παγγαίου που δίκασε κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 495, 518, 674 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 ΚΠολΔ).

Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 13-8-2001 αγωγή τους στο Ειρηνοδικείο Παγγαίου εξέθεταν ότι στις 2-11-2000 ο πρώτος εναγόμενοςΔήμος *, ενεργώντας στα πλαίσια των εξαιρετικών διατάξεων τουάρθρου 21 του ν. 2190/1994 για πρόσληψη προσωπικού βάσει των κριτηρίωντου ως άνω νόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουγια κάλυψη παροδικών αναγκών, προκήρυξε μέσω του νομίμου εκπροσώπου του δευτέρου εναγομένου Δημάρχου, διαγωνισμό για την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων, που αφορούσε μεταξύ των άλλων και την κάλυψη δύο θέσεων οδηγών απορριμματοφόρου και δύο θέσεων οδηγών βυτιοφόρου αυτοκινήτου εκκενώσεως βόθρων της υπηρεσίας του, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, ήτοι από1-2-2001 έως 30-9-2001, ορίζοντας επακριβώς και τα προσόντα πρόσληψηςαυτών ότι και οι τρεις ενάγοντες, έχοντας τα απαιτούμενα ειδικά τυπικάκαι ουσιαστικά προσόντα, υπέβαλαν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση τους προςτον πρώτο εναγόμενο ώστε να συμμετέχουν στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκεμε την υπ` αριθμ. 7012/2-11-2000 προκήρυξη που υπέγραφε ο δεύτερος εναγόμενος προκειμένου να καταλάβουν οι δύο πρώτoι από αυτούς τις θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων (ως πρώτη προτίμηση) ή τις θέσεις οδηγώνβυτιοφόρου οχήματος και ο τρίτος εξ αυτών τη θέση οδηγού βυτιοφόρου (ως πρώτη προτίμηση) ή μία από τις θέσεις οδηγού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου ότι, όμως ο εναγόμενος Δήμος δια του αρμοδίου οργάνου του, δευτέρου εναγομένου, ενεργώντας αντίθετα με την καλή πίστη και συγκεκριμένα μετους όρους της προκήρυξης και τα κριτήρια πρόσληψης του άρθρου 21 ν. 2190/1994, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, δεν τους περιέλαβε στουςσχετικούς πίνακες διοριστέων , παρότι είχαν όλα τα απαιτούμενανόμιμα προσόντα, ενώ με τους πίνακες αυτούς κρίθηκαν επιτυχόντες καιπροσλήφθηκαν ως υπάλληλοι, συνυποψήφιοι των εναγόντων στερούμενοιτων προβλεπομένων ειδικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, κατά ταοριζόμενα αναλυτικά στο δικόγραφο ότι κατόπιν τούτων ο πρώτος ενάγωνυπέβαλε ένσταση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το οποίο αναμόρφωσε τους οικείους πίνακες επιτυχόντων, αφού έκρινε ότι έπρεπε να επιλεγούν προσληφθούν οι ενάγοντες ότι στη συνέχεια ο πρώτος εναγόμενος Δήμος, συμμορφωθείς με την άνω απόφαση αποδέχθηκε τις υπηρεσίες τους καθυστερημένα από 10-4-2001 έως 30-9-2001 αν και ήταν υπερήμερος απότην 1-2-2001, με αποτέλεσμα να απωλέσουν οι ενάγοντες εξαιτίας της υπερημερίας του πρώτου εναγομένου τα ποσά των 983.057, 910.673 και1.019.249 δραχμών αντίστοιχα, όπως ειδικότερα αυτά αναλύονται στηναγωγή. Με βάση το ιστορικό αυτό οι ενάγοντες ζητούσαν να αναγνωριστείότι καταρτίστηκε μεταξύ αυτών και του πρώτου εναγομένου Δήμου σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 1-2-2001 έως 30-9-2001με την ειδικότητα για μεν τους δύο πρώτους ενάγοντες των οδηγών απορριμματοφόρου αυτοκινήτου στην υπηρεσία καθαριότητας και για τοντρίτο ενάγοντα του οδηγού βυτιοφόρου οχήματος στην υπηρεσία αποχέτευσης,και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, σε ολόκληρο ο καθένας τους, να τους καταβάλουν τα προαναφερόμενα ποσά αντίστοιχα, για μισθούς υπερημερίαςπου θα ελάμβανε ο κάθε ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-2001 έως10-4-2001, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Επικουρικάζητούσαν τα παραπάνω ποσά με βάση τις διατάξεις των αδικοπραξιών. Επί της παραπάνω αγωγής, κατόπιν συζητήσεως που διεξήχθη αντιμωλία των διαδίκων, εκδόθηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο η εκκαλουμένη απόφαση η οποία αφού έκρινε νόμιμη την αγωγή, την απέρριψε κατά το μέρος που στρεφόταν κατάτου δεύτερου εναγομένου, ελλείψει παθητικής νομιμοποιήσεως του και στη συνέχεια την έκανε δεκτή κατά την κύρια βάση της και ως ουσιαστικά βάσιμη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται, με την κρινόμενη έφεση του ο εναγόμενος Δήμος για κακή εκτίμηση των αποδείξεων και πλημμελή εφαρμογήτου νόμου και ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης και τηναπόρριψη της αγωγής.

Από τις διατάξεις των άρθρων 185, 189, 192, 201, 361 και 648 ΑΚ συνάγεται ότι η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη σε θέσεις εργασίας αποτελεί πρόταση του εργοδότη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχίας στο διαγωνισμό. Η υποβολή αιτήσεως των υποψηφίων καιη συμμετοχή αυτών στο διαγωνισμό, έχει θέση αποδοχής της πρότασης απόμέρους τους, ενώ η επιτυχία στο διαγωνισμό σε σειρά που βρίσκεται μέσαστον αριθμό των κενών θέσεων ή των θέσεων που θα κενωθούν επιφέρει την τελείωση της σύμβασης που εφεξής δεσμεύει και τους δύο συμβαλλόμενους.Ετσι, αν ο εργοδότης, ενεργώντας αντίθετα προς την καλή πίστη, εμποδίσειτην πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης επιτυχίας, θεωρείται ότι αυτήπληρώθηκε, δηλαδή ότι πέτυχε ο υποψήφιος και καταρτίστηκε η σύμβασηεργασίας (ΑΚ 207), αν δε ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του υποψηφίου που έτσι πέτυχε στο διαγωνισμό γίνεται υπερήμερος και οφείλεικατά το άρθρο 656 ΑΚ μισθούς υπερημερίας. Ο εργοδότης ενεργεί κατάπαράβαση της καλής πίστης όταν δεν τηρεί τους κανόνες προκήρυξης ή δεν βαθμολογεί ή κρίνει δίκαια κάποιον υποψήφιο όταν τα κριτήρια επιλογήςείναι εκ των προτέρων καθορισμένα και δεσμεύουν την κρίση επιλογής του εργοδότη (ΑΠ 79/93 ΕΕΔ 53, 285, ΑΠ 788/89 ΕΕΔ 49, 610, ΕφΑθ 7264/91 ΕλλΔ34, 163, ΕφΑθ 11694/89 ΔΕΝ 46, 909, και για τους διαγωνισμούς με τακριτήρια του Ν. 2190/94, ΑΠ 473/2000 ΔΕΝ 2000, 1523, ΑΠ 1088/2001 αδημ., ΕφΑθ 3682/98 ΕλλΔ 39, 1369, Βλαστός ατομικό εργατικό δίκαιο, έκδ. 1994, τόμος 1, σελ 430- αντίθ. ΑΠ 822/81 ΕΕΔ 41,625 ότι αποτελεί πρόσκληση για υποβολή πρότασης). Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 21 ν. 2190/1994 (σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, ΦΕΚ 28/Α/3-4-1994), ως ίσχυε κατά τη διενέργεια του ένδικου διαγωνισμού με τους νόμους 2225/94, 2247/94 (ΔΕΝ 1994 σελ. 1367), Ν.2266/94 (ΔΕΝ 1995 σελ. 378), Ν. 2349/95 (ΔΕΝ 1996, σελ 95), Ν. 2527/97(ΔΕΝ 1997 σελ 1262), Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ Α 206/3-9-98), Ν. 2602/1998 (ΦΕΚΑ 83/16-4-1998), Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180/9-9-1999), για τις προσλήψειςστο δημόσιο, νπδδ, ΟΤΑ κλπ. με διαγωνισμό βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ορίζονται τα εξής: "παρ. 1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ήπρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. παρ. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (ως το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 άρθρο 5 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 12 άρθρο 20 του Ν. 2738/1999)παρ. 4. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την κατά τις προηγούμενες παραγράφους διάρκεια απασχόλησης,άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν. παρ. 5. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβασητων παραγράφων 1-4, 8, 9 και 15 του παρόντος άρθρου, διώκονται γιαπαράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτωςκαι παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία, παρ. 7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος άρθρου ορίζονταικάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο 8, ανάλογα, με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες ή την εμπειρία που απαιτούνται σε σχέση με αυτές ... παρ. 8. Για την πρόσληψη προσωπικούτου παρόντος άρθρου η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς: α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού,β. τα απαιτούμενα προσόντα, γ. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, δ. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούνοι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ... παρ. 11. Ο προϊστάμενος της κατά τόπο υπηρεσίας που εξέδωσε την ανακοίνωση καταρτίζει πίνακες κατά ειδικότητα στους οποίους καταχωρίζει τους υποψηφίους για πρόσληψη με την ακόλουθη σειρά: α) Προτάσσονται οι άνεργοι ή ανεπάγγελτο υποψήφιοι που είναιμόνιμοι κάτοικοι της επαρχίας στην περιφέρεια της οποίας θαεκτελεστούν οι εργασίες για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη προσωπικού Η σειρά μεταξύ των υποψηφίων του δήμου ή κοινότητας στον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες ορίζεται ως ακολούθως: (α.α) Κατηγορία πρώτη: Οι υπαγόμενοι στην παρούσα κατηγορία καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του αριθμού των προσλαμβανομένωνκατά ειδικότητα ως εξής: Προηγούνται όσοι έχουν ανήλικα τέκνα,προτασσομένου αυτού που έχει τα περισσότερα ... ...(α.β.) Κατηγορίαδεύτερη: Οι υπαγόμενοι στην παρούσα κατηγορία καταλαμβάνουν μέχρι το 20%του αριθμού των πρoσλαμβανoμένων κατά ειδικότητα ως εξής: Προτάσσονται οι υποψήφιοι μέχρι ηλικίας 25 ετών, που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγούμενου μεταξύ αυτών που ανήκει στην πολυμελέστερη από άποψη τέκνων οικογένεια ... .(α.γ.) Κατηγορία τρίτη: Οι υπαγόμενοι στην παρούσακατηγορία καταλαμβάνουν μέχρι το 20% συνολικά του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά ειδικότητα ως εξής: Προτάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι οι οποίοι αποδεδειγμένα συνοικούν και έχουν την επιμέλεια τέκνωνή αδελφών, με βαριά ηθικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω ... (α.δ.) Κατηγορία τέταρτη: Στην παρούσα κατηγορία υπάγονται υποψήφιοι ηλικίας 18 έως και 28 ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται καιοι πέρα του αριθμού των προσλαμβανομένων υποψήφιοι των αυτών ηλικιών των προηγούμενων κατηγοριών και καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του συνολικούαριθμού κατά ειδικότητα ως εξής: ... Στις περιπτώσεις που απαιτείταιως τυπικό προσόν απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης προηγείται ο νεότερος στην ηλικία (α.ε) Κατηγορία πέμπτη: Στην παρούσα κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι ηλικίας άνω των 28 ετών στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πέρα του αριθμού των προσλαμβανομένων υποψήφιοιτων προηγούμενων κατηγοριών ηλικίας άνω των 28 ετών και καταλαμβάνουνμέχρι το 20% του συνολικού αριθμού κατά ειδικότητα, ως εξής: Εφόσον απαιτείται τίτλος σπουδών, προτάσσονται κατά σειρά αυτοί που έχουν τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση την ημερομηνία κτήσης β )... γ) ......δ) Εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από άνεργουςή ανεπάγγελτους, τότε και μόνο επιτρέπεται η πρόσληψη προσώπων που δενέχουν αυτή την ιδιότητα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων α`-γ` .. Οι πίνακες κατατάξεως των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Γιακάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποίααρχίζει την επομένη της αναρτήσεως των πινάκων και λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση τους ... παρ. 20. Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης τωνυποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσειτης νέας κατάταξης". Τέλος, οι αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίουεπιλογής προσωπικού (εφεξής Α.Σ.Ε.Π.) αποτελούν διοικητικές πράξεις πουπροσβάλλονται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Διοικητικού Εφετείουβλ. ΣτΕ 2699/2000 αδημ. ΔΕφΘεσσαλ 1795/2000 Αρμ. 2001, 845). Οι ως άνω αποφάσεις ερευνώνται από τα πολιτικά δικαστήρια παρεμπιπτόντως εφόσον δεν υπάρχει περί αυτών απόφαση διοικητικού δικαστηρίου παράγουσα δεδικασμένο(ΑΠ 473/2000 ο.π.). Ο παρεμπίπτων όμως έλεγχος είναι έλεγχος νομιμότητας ήτοι ελέγχονται για παράβαση ουσιώδους τύπου, ορθή ερμηνεία και εφαρμογήτου νόμου, ύπαρξη επαρκούς ή όχι αιτιολογίας κ.λ.π. και όχι έλεγχος της ουσιαστικής κρίσης του διοικητικού οργάνου (ΑΠ 473/2000 ο.π., ΑΠ 226/98 ΕλλΔνη 1998, 1577). Τα πολιτικά Δικαστήρια λοιπόν στα πλαίσια του ως άνω παρεμπίπτοντος ελέγχου, δεν ακυρώνουν τις διοικητικές πράξεις, απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τις εφαρμόζουν, ενώ και το αποτέλεσμα του. ελέγχου αυτού δεν ανυψώνεται σε δεδικασμένο (ΑΠ 1172/85 ΕλλΔνη 1986,473).

Στην προκειμένη περίπτωση από την εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρωντων διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίουκαι περιέχονται στα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφατα οποία προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν ταακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ` αριθμ. 7012/2-11-2000ανακοίνωση του Δήμου *, την οποία υπέγραφε ο Δήμαρχος αυτού **., ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του, Ν. 2190/94 (διαγωνισμός χωρίς εξετάσεις, αλλά βάσει προκαθορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων πρόσληψης).

Ειδικότερα, ο Δήμος για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών του, προτίθετο να προσλάβει, εκτός των άλλων, δύο οδηγούς απορριμματοφόρου αυτοκινήτου στην υπηρεσία καθαριότητας και δύο οδηγούς βυτιοφόρου οχήματος στην υπηρεσία αποχέτευσης, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών (από 1-2-2001έως 30-9-2001). Με την άνω προκήρυξη ορίστηκαν και τα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αυτών. Οι ενάγοντες, μόνιμοι κάτοικοι και δημότεςτου παραπάνω Δήμου, έχοντας τα απαιτούμενα προσόντα, υπέβαλαν εμπρόθεσμα σχετικές αιτήσεις για συμμετοχή τους ως υποψήφιοι στον εν λόγω διαγωνισμό, προκειμένου να προσληφθούν, οι δύο πρώτοι ως οδηγοί απορριμματοφόρου αυτοκινήτου (πρώτη προτίμηση) ή οδηγοί βυτιοφόρου οχήματος και ο τρίτος ενάγων, προκειμένου να λάβει τη θέση οδηγού βυτιοφόρου αυτοκινήτου (πρώτη προτίμηση) ή οδηγού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου. Ειδικότερα, ο πρώτος ενάγων **, συμμετείχε ως κάτοχος του απαιτουμένουαπό την ανακοίνωση κύριου προσόντος και συγκεκριμένα απολυτηρίουδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας ΟΑΕΔ, μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων του μηχανολογικού κλάδου και της απαιτούμενης άδειας οδήγησηςΓ κατηγορίας, με εμπειρία εποχικού οδηγού επί δύο οκτάμηνα στην υπηρεσία καθαριότητας, ηλικίας 30 χρονών, έγγαμος και πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων.Ο δεύτερος ενάγων **., συμμετείχε ως κάτοχος του απαιτουμένου από την ανακοίνωση κύριου προσόντος και συγκεκριμένα απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας ΟΑΕΔ, μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων του μηχανολογικού κλάδου και της απαιτούμενης άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας,με εμπειρία οδηγού βυτιοφόρου επί 1 οκτάμηνο στην υπηρεσία αποχέτευσης, ηλικίας 23 ετών, άγαμος. Ο τρίτος ενάγων **., συμμετείχε ως κάτοχος όλων των απαιτουμένων από την ανακοίνωση τυπικών προσόντων, ήτοι απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (έτος κτήσης 1971), άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και εμπειρία ενός (1) έτους, ως οδηγός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης, και Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Εργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ηλικίας 43 ετών, έγγαμος και πατέρας τριών ανηλίκων τέκνων. Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανο του πρώτου εναγομένου, δηλαδή ο Δήμαρχος, ενεργώντας για λογαριασμό του (άρθρο 21 παρ. 11 ν. 2190/94), κατά την ανακήρυξη των επιλεγέντων υποψηφίων στις 26-1-2001 με τους με αριθμ. 560 και 562 πίνακες διοριστέων υπαλλήλων, απέκλεισε τους ενάγοντες από τις θέσεις των οδηγών απορριμματοφόρου αυτοκινήτου και βυτιοφόρου οχήματος, με την αιτιολογία ότι "εργάζονται ήδη στο Δήμο σαν εποχιακοί ως 31-1-2001", πράγματι δε, οι παραπάνω ενάγοντες κατά τοχρόνο υποβολής των αιτήσεων τους για τον ένδικο διαγωνισμό εργάζονταν ως εποχικοί υπάλληλοι στο Δήμο **. Περαιτέρω, αντί των εναγόντων, κρίθηκαν επιτυχόντες και προσλήφθηκαν ως υπάλληλοι του πρώτου εναγομένου,οι συνυποψήφιοι τους Γ.Κ. και Α.Κ. στη θέση του πρώτου και δεύτερου των εναγόντων, με επιλαχόντες τους Δ.Φ. και Γ.Κ., ενώ στη θέση του τρίτου ενάγοντος προσλήφθηκε ο Γ.Κ. Οι παραπάνω όμως προσληφθέντες, παρότιάνεργοι, δεν διέθεταν, τα απαιτούμενα για τις καταληφθείσες θέσεις τυπικά προσόντα, τα οποία κατείχαν, όπως προειπώθηκε, οι ενάγοντες μη άνεργοι. Συγκεκριμένα, ο Γ.Κ., επελέγη στη θέση οδηγού απορριμματοφόρουαυτοκινήτου, μολονότι στερούνταν του κύριου προσόντος της Ανακοίνωσης, ως κάτοχος του επικουρικού προσόντος δηλ. Απολυτηρίου τίτλου αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής "ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ", ο Α.Κ. επελέγη στη θέση οδηγού απορριμματοφόρου αν και εστερείτο του κύριου προσόντος της ανακοίνωσηςκαι του ελαχίστου χρόνου εμπειρίας ενός (1) έτους, όπως επίσης και οι επιλαχόντες Γ.Κ. και Δ.Φ., ενώ ο Γ.Κ. επελέγη στη θέση του οδηγούβυτιοφόρου αυτοκινήτου μολονότι δεν είχε το απαιτούμενο επικουρικό προσόν της εμπειρίας. Ο εναγόμενος Δήμος ισχυρίζεται ,ότι ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, απέκλεισε τους ενάγοντες διότι δεν ήταν άνεργοι κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και αντί αυτών επέλεξε να προσλάβει υποψήφιους άνεργους, λαμβάνοντας υπόψη και την ρητή απαγόρευση της διάρκειας απασχόλησης οκτώ μηνών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών, γιατην παραβίαση της οποίας απειλούνται ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, υπέρβαση η οποία θα επέρχονταν αν επιλέγονταν οι ενάγοντες στις προκηρυχθείσες θέσεις. Ο ισχυρισμός αυτός όμως δεν κρίνεται πειστικός.Και τούτο διότι ναι μεν με την πρόσληψη των εναγόντων για το χρονικό διάστημα του επίδικου διαγωνισμού ήτοι από 1-2-2001 έως 30-9-2001, θα επέρχονταν υπέρβαση του οκταμήνου σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών καθόσον το κρίσιμο δωδεκάμηνο εν προκειμένω εί ναι από 30-9-2001 έως29-92000 (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προςτα πίσω), διάστημα κατά το οποίο η απασχόληση των εναγόντων θα υπερέβαινε τους οκτώ μήνες δεδομένου ότι η προγενέστερη σύμβαση εργασίας τους έληγε στις 311-2001. Πλην όμως, κατά την παρ. 11 στοιχ. δ του άρθρου 21 τουΝ. 2190/1994, ορίζεται ότι εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός τωνπροσλαμβανομένων από ανέργους ή ανεπάγγελτους υποψηφίους, τότε και μόνο επιτρέπεται η πρόσληψη προσώπων που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα. Σύμφωναδε με την ερμηνεία και την πάγια θέση του ΑΣΕΠ εάν, για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων που ορίζει η Ανακοίνωση, οι υποψήφιοι άνεργοι ή ανεπάγγελτοι, δεν επαρκούν, ή για την ταυτότητα του νομικού καιπραγματικού λόγου, δεν διαθέτουν τα αξιούμενα τυπικά προσόντα, τότεκαι μόνο επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων που δεν είναι άνεργοι ήανεπάγγελτοι, γιατί σε κάθε περίπτωση προέχει η εξυπηρέτηση των αναγκώντου φορέα. Στην περίπτωση αυτή η παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 αυτονομείται λειτουργικά και δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, που αναφέρεται στο κώλυμα πρόσληψης από την υπέρβασητου οκταμήνου μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα μηνών, μη ενεργοποιημένων, εν προκειμένω, και των κυρώσεων που προβλέπουν οι παρ. 4 και 5 του εν λόγω άρθρου. Εξάλλου και κατά την απόφαση της μείζονος ολομέλειας του ΑΣΕΠαριθμ. 55/1999, που ερμήνευσε τις διατάξεις των παρ. 2, 7 και 11 τουάρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ο νομοθέτης με τις διατάξεις περί προσλήψεων εποχικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, θέλησε να αντιμετωπίσει, έστω και πρόσκαιρα, το πρόβλημα της ανεργίας, προτάσσοντας για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, τους ανέργους ή ανεπάγγελτους, υπό την απαραίτητη όμωςπροϋπόθεση, ότι είναι κάτοχοι των προσόντων της Ανακοίνωσης, με προτεραιότητα στα κύρια προσόντα και στην έλλειψη αυτών στα επικουρικάκαι τούτο για το ενδεχόμενο να μη μείνει εντελώς ακάλυπτη η συγκεκριμένη ανάγκη,ελλείψει υποψηφίων κατόχων του κύριου προσόντος. Η παραπάνω θέσητου ΑΣΕΠ σχετικά με τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων καθώς και τηνπαράκαμψη του κωλύματος της υπέρβασης του οκταμήνου μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, ήταν γνωστή στον εναγόμενο Δήμο, καθόσον τονΑύγουστο του 2000, κοινοποιήθηκε σ` αυτόν η υπ` αριθμ. πρωτ.Θ OIK. 2416/26-7-2000 απόφαση του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκε επί προηγούμενης ένστασης που υπέβαλε ο πρώτος ενάγων. Ειδικότερα στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης αναφέρεται "ότι με την υπ` αριθμ. 55/1999 απόφαση της μείζονοςολομέλειας του ΑΣΕΠ, έχει γίνει δεκτό, σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν υποψήφιοι κάτοχοι του κύριου προσόντος άνεργοι μη έχοντες συμπληρώσειτο ως άνω οκτάμηνο, αλλά άνεργοι κάτοχοι του κύριου προσόντος έχοντες συμπληρώσει το οκτάμηνο αυτό, θα προσληφθούν οι δεύτεροι (οι έχοντες συμπληρώσει το οκτάμηνο) και μόνο ελλείψει αυτών και ελλείψει μη ανέργων υποψηφίων κατόχων του κυρίου προσόντος θα κριθούν ΟΙ υποψήφιοι πουκατέχουν το επικουρικό προσόν, που τάσσει ο φορέας". Σε κάθε περίπτωση ο εναγόμενος Δήμος, είχε υποχρέωση να προβεί σε ορθή εφαρμογή του νόμου και εάν φερόταν επιμελώς και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, όφειλεκαι μπορούσε οπωσδήποτε να γνωρίζει πώς έπρεπε να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων, ζητώντας πληροφορίες και διευκρινίσεις από το ΑΣΕΠ που είναιτο αρμόδιο όργανο για τον τρόπο πρόσληψης. Ούτε άλλωστε αποδείχθηκε ότιο εναγόμενος καθ` όλη τη διάρκεια του ένδικου διαγωνισμού ήταν σε επαφήμε το ΑΣΕΠ και ενήργησε σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν θα προέβαινε στις ως άνω παραλείψεις. Αντίθετη κρίση δεν συνάγεται από την κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης ο οποίος κατέθεσε εντελώς αόριστα ότι ήταν διαρκώς σε επαφή με το ΑΣΕΠ. Από τα παραπάνω παρέπεται ότι οι ενάγοντες, αν δεν αποκλειόταν, όπως προαναφέρθηκε, θα κατατασσόταν στους πίνακες επιτυχόντων και θα καταλάμβαναν οι δύο πρώτοιτη θέση οδηγού απορριμματοφόρου και ο τρίτος τη θέση οδηγού βυτιοφόρου οχήματος, γεγονός που θα αποτελούσε κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψητης παρούσας και την πλήρωση της σχετικής αιρέσεως για την τελείωση των σχετικών συμβάσεων εργασίας τους στον εναγόμενο Δήμο. Ετσι όμως ο χωρίς κανένα νομικό ή άλλο ουσιαστικό λόγο αποκλεισμός των εναγόντων, κατά τα ανωτέρω, αποτέλεσε εναντίον της καλής πίστης ενέργεια του οργάνου του εναγομένου, που παρεμπόδισε την πλήρωση της αίρεσης η οποία επομένωςπρέπει να θεωρηθεί ότι πληρώθηκε και συνεπώς πρέπει να κριθεί ότι οι συμβάσεις πρόσληψης των εναγόντων τελειώθηκαν και οι συμβάσεις εργασίας καταρτίστηκαν από 1-2-2001. Μάλιστα ο πρώτος ενάγων καθ` ο είχε δικαίωμαεκ του νόμου προσέφυγε στο ΑΣΕΠ και υπέβαλε την από 31-1-2001 ένστασητου. Το τελευταίο με τη με αριθμ. πρωτ. Θ 0IK 419/15-3-2001 απόφασητου, αποφάνθηκε ομοίως όπως παραπάνω, και αναμόρφωσε ανάλογα τουςοικείους πίνακες ώστε επιλέχθηκαν ως προσληπτέοι οι ενάγοντες με βάση την πρώτη προτίμηση τους. Γίνεται μνεία, ότι όπως συνομολογείται από τουςδιαδίκους, κατά της παραπάνω απόφασης δεν ασκήθηκε κανένα ένδικο βοήθημαστα διοικητικά δικαστήρια, επομένως παραδεκτώς το παρόν Δικαστήριοεξετάζει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης, η οποία αμφισβητήθηκε από τον εκκαλούντα. Στη συνέχεια, κατόπιν κοινοποιήσεωςτης σχετικής αποφάσεως του ΑΣΕΠ στον εναγόμενο Δήμο, αυτός, αποδέχθηκε, συμμορφούμενος στην ως άνω απόφαση, τις υπηρεσίες των εναγόντων από10-4-2001 έως 30-9-2001, και δη των δύο πρώτων εναγόντων ως οδηγών απορριμματοφόρου αυτοκινήτου στην υπηρεσία καθαριότητας και του τρίτου ενάγοντα ως οδηγού βυτιοφόρου στην υπηρεσία αποχέτευσης. Η αδυναμία όμως αποδοχής της εργασίας των εναγόντων που ήταν διαθέσιμοι κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-2001 έως 10-4-2001, οφειλόταν σε λόγους που αφορούσαντον εναγόμενο Δήμο και δη στις ως άνω υπαίτιες παραλείψεις του να μηνκρίνει δίκαια και σύμφωνα με το νόμο και τις προκηρύξεις τους ενάγοντεςπου είχαν σαν αποτέλεσμα τη μη κατάταξη τους στους σχετικούς πίνακεςαν και είχαν τα απαιτούμενα προσόντα. Ετσι όμως, ο εναγόμενος, μηαποδεχόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-2001 έως 10-4-2001 τις υπηρεσίες των εναγόντων, οι οποίοι πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση,κατέστη σύμφωνα με τις παραδοχές της μείζονος σκέψης υπερήμερος αφούοι συμβάσεις εργασίες θεωρείται ότι καταρτίστηκαν από την παραπάνωημερομηνία και συνεπώς οφείλει μισθούς υπερημερίας για το παραπάνωδιάστημα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη ΣΣΕ (21-12-2000) "Για τους όρουςαμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικούτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Πράξη καταθέσεως υπουργού Εργασίας 151/21-12-2000, ΔΕΝ 57, σελ 80) που ισχύει από 1-1-2000, οι διατάξεις τουν. 2470/1997 "Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της δημόσιας διοίκησηςκαι άλλες συναφείς διατάξεις", και οι διατάξεις του Ν. 2606/98 καθώς καιοι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2702/99 και του άρθρου 30 του Ν. 2768/99, επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέσηεργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της ειδικότηταςτου κλάδου των εναγόντων (ΔΕ). Συνεπώς οι αποδοχές τους για το ένδικο χρονικό διάστημα διαμορφώνονται, με εργασία 25 ημέρες το μήνα, ως εξής:1) Ως προς τον πρώτο ενάγοντα: Α) για το μήνα Φεβρουάριο 2001, δραχμές 295.600 (βασικός μισθός 152.600 + επίδομα εξομάλυνσης 35.000 + ειδ. Απασχόλησης 33.000 + επίδομα οικογενειακό 24.000 + κιν. Απόδοσης 51.000= 295.600) + 25.000 δραχμές έξοδα κίνησης (300.000/12 μήνες, βάσει της υπ` αριθμ. 2/648/0022/30-12-99 κοινής Υπουργικής Απόφασης υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών "Κατ` αποκοπή έξοδακίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", ήτοι συνολικά 320.600 δραχμές, για το μήνα Μάρτιο 2001 δραχμές 295.600 (όπως παραπάνω ταεπιμέρους κονδύλια) + 33.000 δραχμές έξοδα κίνησης (396.000/12 μήνες,βάσει της υπ` αριθμ. 2/83422/0022/5-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών "Κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι συνολικά 328.600 δραχμές γ) για το χρονικό διάστημα από 1-4-2001 έως10-4-2001 (9 ημέρες) δραχμές 328.600 Χ 9/25 = 118.296, συνολικά γιαμισθούς το ποσό των 764.496 δραχμών (320.600 + 328.600 + 118.296), Β) για δώρο Πάσχα που αναλογεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα (69 ημέρες) 1/15μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8ήμερο δηλ. μισθός 328.600 Χ Ο,288 = 94.637 δραχμές, Γ) για αποζημίωση άδειας που αναλογεί στο εν λόγω διάστημα οφείλεται 2/25 ή 0,88 του μηνιαίου μισθού για κάθε μήνα δηλ 328.600 Χ Ο,88Χ 69/30=60.462 δραχμές και για επίδομα άδειας επίσης 60.462 δραχμές. Συνολικά οι εν γένει αποδοχές του πρώτου ενάγοντα ανέρχονται στο ποσότων 983.057 δραχμών (764.496 + 94.637 + 60.462 + 60.462), 2) Ως προςτον δεύτερο ενάγοντα: Α) για το μήνα Φεβρουάριο 2001, δραχμές 271.600 (βασικός μισθός 152.600 + επίδομα εξομάλυνσης 35.000 + ειδ. απασχόλησης 33.000 + κιν. Απόδοσης 51.000 = 271.600) + 25.000 δραχμές έξοδα κίνησης (300.000 : 12 μήνες, βάσει της υπ` αριθμ. 2/648/0022/30-12-99 κοινής Υπουργικής Απόφασης υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσηςκαι Οικονομικών "Κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", ήτοι συνολικά 296.600 δραχμές, για το μήνα Μάρτιο 2001 δραχμές 271.600 (όπως παραπάνω τα επιμέρους κονδύλια) + 33.000 δραχμέςέξοδα κίνησης (396.000/12 μήνες, βάσει της υπ` αριθμ. 2/83422/0022/5-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησηςκαι Αποκέντρωσης και Οικονομικών "Κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι συνολικά 304.600 δραχμές γ) γιατο χρονικό διάστημα από 1-4-2001 έως 10-42001 (9 ημέρες) δραχμές 304.600 Χ 9/25 = 109.656, συνολικά για μισθούς το ποσό των 705.856 δραχμών(296.600 + 304.600 + 109.656), Β) για δώρο Πάσχα που αναλογεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα (69 ημέρες) 1/15 μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8ήμεροδηλ. μισθός 304.600 Χ Ο,288 = 87.725 δραχμές, Γ) για αποζημίωση άδειαςπου αναλογεί στο εν λόγω διάστημα οφείλεται 2/25 ή 0,88 του μηνιαίουμισθού για κάθε μήνα δηλ. 304.600 Χ Ο,88 Χ 69/30 = 56.046 δραχμές και για επίδομα άδειας επίσης 56.046 δραχμές. Συνολικά οι εν γένει αποδοχές του δεύτερου ενάγοντα ανέρχονται στο ποσό των 910.673 δραχμών (710.856 + 87.725 + 56.046 + 56.046), 3) Ως προς τον τρίτο ενάγοντα: Α) για τομήνα Φεβρουάριο 2001, δραχμές 307.600 (βασικός μισθός 152.600 + επίδομα εξομάλυνσης 35.000 + ειδ. απασχόλησης 33.000 + επίδομα οικογενειακό 36.000+ κιν. Απόδοσης 51.000 = 307.600) + 25.000 δραχμές έξοδα κίνησης (300.000: 12 μήνες, βάσει της υπ` αριθμ. 2/648/0022/30-12-99 κοινής Υπουργικής Απόφασης υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης καιΟικονομικών "Κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", ήτοι συνολικά 332.600 δραχμές, για το μήνα Μάρτιο 2001 δραχμές 307.600 (όπως παραπάνω τα επιμέρους κονδύλια) + 33.000 δραχμέςέξοδα κίνησης (396.000/12 μήνες, βάσει της υπ` αριθμ. 2/83422/0022/5-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησηςκαι Αποκέντρωσης και Οικονομικών "Κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήτοι συνολικά 340.600 δραχμές γ) γιατο χρονικό διάστημα από 1-4-2001 έως 10-42001 (9 ημέρες) δραχμές 340.600 Χ 9/25 = 122.616, συνολικά για μισθούς το ποσό των 795.816 δραχμών(332.600 + 340.600 + 122.616), Β) για δώρο Πάσχα που αναλογεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα (69 ημέρες) 1/15 μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8ήμεροδηλ. μισθός 340.600 Χ Ο,288 = 98.093 δραχμές, Γ) για αποζημίωση άδειαςπου αναλογεί στο εν λόγω διάστημα οφείλεται 2/25 ή 0,88 του μηνιαίουμισθού για κάθε μήνα δηλ. 340.600 Χ Ο,88 Χ 69/30 = 62.670 δραχμές και για επίδομα άδειας επίσης 62.670 δραχμές. Συνολικά οι εν γένει αποδοχές του τρίτου ενάγοντα ανέρχονται στο ποσό του 1.019.249 δραχμών (795.816 + 98.093 + 62.670 + 62670). Κατά συνέπεια για το διάστημα που οι ενάγοντες δεν απασχολήθηκαν δικαιούνται ο πρώτος εξ αυτών το ποσό των 983.057 δραχμών,ο δεύτερος το ποσό των 910.673 δραχμών και ο τρίτος το ποσό του 1.019.249 δραχμών.

Επομένως το Ειρηνοδικείο Παγγαίου που δέχθηκε τα ίδια ως άνω πραγματικά περιστατικά, έστω και με ελλιπή αιτιολογία, με βάση δε αυτά έκανε δεκτήτην αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη, αναγνώρισε ότι συνήφθησαν μεταξύ των εναγόντων και του εναγομένου Δήμου * συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 1-2-2001 ως 30-9-2001, και υποχρέωσε τονως άνω Δήμο να καταβάλει στους ενάγοντες τα χρηματικά ποσά των δραχμών, 983.057, 910.673 και 1.019.249 αντίστοιχα, με το νόμιμο τόκο από τηνεπομένη της επίδοσης της αγωγής, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο καιτις αποδείξεις εκτίμησε και οι αντίθετοι λόγοι της κρινόμενης έφεσηςπρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι, όπως και η υπό κρίση έφεσηστο σύνολο της. Τέλος, ο εκκαλών, ως ηττώμενος διάδικος, πρέπει να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση κατά το τυπικό της μέρος.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την έφεση κατ` ουσία.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εκκαλούντα στη δικαστική δαπάνη των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Καβάλα την 31 Ιανουαρίου 2003 και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 20 Φεβρουαρίου 2003.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ